جلسه ستاد هماهنگی شورایاری ها با رابطین مناطق 22 گانه

11 خرداد 1399 ساعت 9:45کد مطلب: 4932

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4932/1/جلسه-ستاد-هماهنگی-شورایاری-رابطین-مناطق-22-گانه

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com