زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
ماده دوازدهم : کارگروه های تخصصی:
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵
Share/Save/Bookmark
۰
مقدمه:
به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های کارگروه‌های تخصصی شورایاری‌های محلات تهران و ضرورت انسجام در رسیدگی به مسائل فرامحله‌ای، تبادل تجربیات و افزایش سطح همکاری و تعامل موثر با مجموعه مدیریت شهری و هم چنین بهبود اثربخشی و نظام‌مندی فعالیت‌های مشارکت جویانه شورایاری‌ها و فراهم شدن بستر فعالیت‌های منطقه‌ای، به استناد مصوبات ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و آیین‌نامه‌های موجود، " دستورالعمل شرح وظایف، حدود اختیارات و نحوه تعامل کارگروه‌های تخصصی شورایاری‌های مناطق شهر تهران"  به شرح ذیل تدوین و به تصویب ستاد هماهنگی شورایاری‌ها رسیده و از تاریخ تصویب جایگزین دستورالعمل‌های مندرج در شناسنامه سند شده و قابلیت استناد به جای کلیه نسخه‌های قبلی دارد.
 
 
ماده 1: کارگروه‌های تخصصی منطقه
1-1 هر منطقه دارای 4 کارگروه تخصصی با عناوین ذیل می باشد:
الف- عمران و شهرسازی
ب- فرهنگی و اجتماعی
ج- آموزش و مشارکت‌های شهروندی
د- سلامت و محیط زیست

2-1 کارگروه‌های تخصصی منطقه با عنوان رسمی "کارگروه تخصصی ....... شورایاری منطقه  ....  شهر تهران" شناخته می شوند.

3-1 اعضای هریک از کارگروه‌های منطقه عبارتند از حداقل یک یا حداکثر دو نفر از اعضای شورایاری کارگروه مربوطه در محلات همان منطقه.

1-4 هیأت رئیسه هر کارگروه منطقه متشکل از دبیر، جانشین و منشی می باشد که با کسب اکثریت نسبی آرای موافق حاضرین در اولین جلسه کارگروه که به دعوت ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و با حضور نمایندگان ستاد برگزار می‌شود انتخاب می‌گردند.

تبصره 1 : کارگروه‌ها می توانند از صاحب نظران- کارشناسان- نخبگان – نماینده سازمان‌های محلی و نماینده شهرداری منطقه در حوزه تخصصی مرتبط با کارگروه برای حضور در جلسات بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.

تبصره  2 : کاندیدای دبیری کارگروه الزاماً حداقل دارای مدرک لیسانس باشد.

تبصره 3 : جلسه انتخاب اعضای هیأت رئیسه کارگروه منطقه با حضور دوسوم اعضا رسمیت دارد.

تبصره 4 : در صورتی که جلسه اول به نصاب لازم نرسد، ستاد هماهنگی شورایاری‌ها حداکثر ظرف مدت ده روز دومین جلسه را با نصاب  حداقل نصف + 1 اعضا حاضرین تشکیل خواهد داد.

تبصره 5 : در صورتی که جلسه انتخاب هیأت رئیسه کارگروه در دومین نوبت تشکیل نیز به نصاب لازم نرسد ستاد هماهنگی شورایاری‌ها برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه تصمیم گیری خواهد کرد.

تبصره 6 : در صــورتی که بعد از دوبار برای انتخاب هیأت رئیسه کارگــروه‌ها توافق حاصـل نشد ستـاد شورایاری‌ها تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

 
کد مطلب : ۱۴۲