زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
ماده چهاردهم- نحوه تشکیل جلسات
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۹
Share/Save/Bookmark
۰
جلساتی که توسط شورایاری و هیات امنا برگزار می شوند عبارتند از:
1- جلسات داخلی
 1. 1-1- اولین جلسه داخلی و رسمی شورایاری/ هیات امنای محله با دعوت از کلیه اعضا به منظور آشنایی و تهیه برنامه زمان بندی جلسات یکساله حداکثر یک هفته پس از برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورایاری / هیات امنای محله و با دعوت دبیر برگزار خواهد شد.
   2-1- اعضای هیات امنا باید در هر ماه حداقل دو جلسه داخلی بر اساس برنامه زمان بندی یکساله که به صورت رسمی توسط هیات رئیسه امنا به کلیه اعضا ابلاغ شده برگزار نمایند.
   3-1- هیات رئیسه موظف است برنامه یکساله جلسات خود را بر اساس آیین نامه ی داخلی با امضای کلیه اعضا حداکثر یک هفته پس از تشکیل هیات رئیسه امنا به ستاد هماهنگی شورایاری ها و ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در شهرداری تهران ارسال نماید.
   4-1- هیات رئیسه موظف است صورتجلسات خود را به صورت ماهانه به ستاد هماهنگی شورایاری ها تحویل و رونوشت آن را توسط منشی به ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در شهرداری تهران ارسال نماید.
   5-1- جلسات داخلی هیات امنای محله با حضور حداقل 2/3 کل اعضا(10 نفر) تشکیل و رسمیت می یابد.
   6-1- تصمیمات هیات امنا با رای مثبت حداقل 2/3 حاضرین (حداقل 7 رای) به تصویب می رسند.
   7-1- بر اساس تبصره 6 ماده 5 شرح وظایف و حدود اختیارات هیات امنای محله "دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران"، لازم است مصوبات جلسات هیات امنا، به ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در شهرداری های مناطق مربوطه ارسال و پس از تصویب نهایی اجرایی شوند. (آیین نامه متعاقباً ابلاغ خواهد شد).
   8-1- غیبت غیرموجه در جلسات (اعم از جلسات شورایاری، هیات امنا، کارگروه های تخصصی و ستاد هماهنگی شورایاری ها) از مصادیق بی انضباطی بوده و چنانچه عدم حضور هر یک از اعضا در طول سال از سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب بیشترشود ستاد هماهنگی شورایاری ها براساس آیین نامه انضباطی در خصوص ادامه عضویت فرد تصمیم گیری خواهد کرد.
 •     - تبصره 1: اعضای شورایاری در صورت لزوم و بسته به شرایط و نیازهای محله می توانند جلسات داخلی 7 عضو منتخب را تشکیل و در چهارچوب وظایف مندرج در اساسنامه شورایاری ها تصمیم گیری و اقدام نمایند.
      - تبصره 2: جلسات اعضای شورایاری محله با حضور  حداقل 5 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آنها با رای حداقل 3 نفر به تصویب می رسند.
      - تبصره 3: حضور اعضای علی البدل شورایاری با حق اظهار نظر در جلسات هیات امنا و شورایاری بلامانع بوده اما این اعضا حق رای نخواهند داشت.
      - تبصره 4: در صورت به حدنصاب نرسیدن جلسات (شورایاری/ هیات امنا) حداکثر تا 3 جلسه ستاد برابر آیین نامه انضباطی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
 
2- جلسات داخلی کارگروه ها
 1.  2-1- جلسه اول کارگروه ها اختصاص به انتخاب هیات رئیسه کارگروه دارد.
   2-2- جلسات کارگروه ها با حضور 4 نفر رسمیت پیدا می کند.
   3-2- تصمیمات کارگروه ها با رای 3 نفر مصوب می شود.
   4-2- مصوبات کارگروه ها در حوزه مدیریت محله، برای تصویب نهایی باید در جلسه هیات امنا، و در حوزه  وظایف شورایاری ها در جلسات شورایاری مطرح و با رای گیری تصویب شوند.
   5-2- کارگروه ها باید حداقل دو جلسه در ماه برگزار کنند.
   6-2- کارگروه ها می توانند با مشورت و موافقت سایر اعضای کارگروه از نظرات کارشناسی افراد متخصص استفاده نمایند.
  7-2 صورت جلسات کارگروه ها در دفاتر مخصوص خود ثبت و در دفتر دبیر نگهداری شده و مصوبات نهایی با موضوعات مربوط به  شورایاری، به ستاد هماهنگی شورایاری ها ارسال خواهند شد.
3- جلسات عمومی محله
 1. 1-3- شورایاری محله موظف است به منظور پرسش و پاسخ و دریافت نظرات ساکنان محله حداقل هر سه ماه یکبار جلسات عمومی محله را با فراخوان قبلی، برای حضور افراد محلی در یک فضای مناسب برگزار نماید.
  2-3- شورایاری موظف است یک هفته قبل از برگزاری جلسه عمومی محله اطلاعیه برگزاری را در سطح محله و در مکان های قابل رویت توسط ساکنین نصب و به شیوه های ممکن دستور جلسه یا هدف جلسه را به اطلاع ساکنین برساند.
  3-3- شورایاری موظف است به منظور ایجاد امکان حضور نماینده ستاد در جلسات عمومی، هم زمان با فراخوان عمومی زمان برگزاری جلسه را به صورت کتبی به ستاد هماهنگی شورایاری ها اعلام کند.
  4-3- صورتجلسات جلسات عمومی محله به ستاد هماهنگی شورایاری ها ارسال خواهد شد.
کد مطلب : ۱۴۴