میرلوحی تاکیدکرد

سرنوشت زمین هایی که باید 70 درصدشان کاربری خدماتی می شد مشخص نیست

6 مرداد 1397 ساعت 11:45

رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در جریان بررسی پرونده باغات تهران به موضوع زمین هایی که 70 درصد آنها باید به فضای خدماتی اختصاص پیدا می کرد اشاره کرد و گفت: سرنوشت این زمین ها هنوز معلوم نیست.


به گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران از دیگر دستورات جلسه شورا بررسی پرونده های پلاک های ثبتی در راستای تشخیص باغ بودن آن ها بود که اعضای شورا این موارد را نیز بررسی کردند.
 
در جریان بررسی این پرونده ها موضوع زمین هایی که به صورت 70 درصد باید برای تامین سرانه های خدماتی اختصاص داده شود مورد بررسی قرار گرفت که سید محمود میر لوحی گفت: این زمینها علی رغم اینکه باید به کاربری تامین سرانه های خدماتی 7 گانه اختصاص پیدا می کرده در اکثریت موارد اختصاص پیدا نکرده است و این مهم باید پیگیری شود.
 
زهرا نژاد بهرام نیز گفت: زمین هایی که می بایست  تامین خدمات 7 گانه در آنها محقق می شد  به دلایل متعددی به مالک یا مالکان دیگری فروخته شده اما اینکه این موضوع در اینجا مطرح شود به صلاح نیست. چرا که کمیسیون باغات و ماده 7 تنها وظیفه تشخیص باغ یا غیر باغ بودن زمین را دارند ولی این مهم می تواند به عنوان یک معضل و دغدغه به صورت جداگانه مطرح شود.
 
همچنین در این جلسه یک فوریت لایحه اصلاحیه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران به تصویب رسید.


کد مطلب: 2989

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/2989/سرنوشت-زمین-هایی-باید-70-درصدشان-کاربری-خدماتی-می-مشخص-نیست

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com