ستاد هماهنگی شورایاری ها 29 شهريور 1395 ساعت 15:42 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/137/ماده-هفتم-وظایف-دبیرشورایاری-محله -------------------------------------------------- عنوان : ماده هفتم- وظایف دبیرشورایاری محله -------------------------------------------------- متن : 1- تهیه، تنظیم و ارسال جدول زمانبندی جلسات یکساله با مصوب شورایاری 2- ارسال مصوبات جلسات شورایاری ظرف مدت 48 ساعت از طریق اتوماسیون 3- اهتمام نسبت به تشکیل منظم جلسات شورایاری و کارگروه ها 4- تهیه گزارش سه ماهه از فعالیت های شورایاری محله و ارسال به ستاد هماهنگی شورایاری ها 5- برنامه ریزی در جهت دعوت و سازماندهی ساکنین محل، علاقمند مشارکت در فعالیت های داوطلبانه محله در زمینه های اجتماعی، ریست محیطی، عمران و نظارتی 6- انجام و امضای مکاتبات بر اساس دستورالعمل مکاتبات ابلاغی از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها 7- پیگیری مکاتبات و مصوبات کارگروه های تخصصی 8- انتقال مشکلات و نارسایی ها و همچنین پیشنهادهای شورایاری ها به هیات رئیسه منطقه، شهردار ناحیه و ادارات ذیربط 9- حضور در جلسات و نشستهایی که به دعوت ستاد هماهنگی شورایاری ها، تشکیل میشود 10- برنامهریزی و زمانبندی برای حضور منظم هر یک از اعضاء در روزهای هفته در دفتر شورایاری 11- تنظیم دستور جلسات در چارچوب حوزه وظایف و اختیارات شورایاری و متناسب با نیازها، ظرفیت ها و توانمندی های عمومی ساکنین محله با همکاری دیگر اعضاء 12- ارائه شرح کامل و مناسب درباره دستورات مورد بحث در جلسه و ارائه اطلاعات آماری و علمی درباره مسائلی که قرار است در جلسه مطرح و تصمیم گیری شود.(دیگر اعضا می توانند داوطلب تهیه آمار و اطلاعات علمی و فنی درباره دستورات جلسه شوند) 13- تشویق اعضاء برای آماده بودن در جلسه و طرح دیدگاه هایشان درباره موضوع در دستور 14- تشکیل به موقع جلسه، معلوم نمودن دستورکار از قبل و بهره گیری از ظرفیت فکری و معنوی اعضاء 15- رعایت مقررات درباره حضور و غیاب اعضا، تنظیم زمان برای بیان نظر هر عضو حاضر و پایان جلسه در زمان مقرر 16- جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث با تاکید بر نکات مشترک و رسیدن به یک تصمیم 17- حفظ مهر شورایاری محله و مدارک و مستندات 18- ممهور کردن استشهاد محلی 19- اعلام تخلفات احتمالی اعضای شورایاری به ستاد هماهنگی شورایاری ها تبصره 1: دبیر می تواند بخشی از وظایف قابل پی گیری را به جانشین خود محول نماید. تبصره 2: دبیر در مورد حدود مکاتبات و استفاده از مهر ملزم به رعایت مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل ها به ویژه دستورالعمل مکاتبات ابلاغی از سوی ستاد هماهنگی شورایاری ها می باشد.