ستاد هماهنگی شورایاری ها 15 شهريور 1395 ساعت 12:50 http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/92/ماده-اول-تعریف -------------------------------------------------- آیین نامه داخلی شورایاری/ هیات امنای محله عنوان : ماده اول-تعریف -------------------------------------------------- متن : شورایاری 7 نفر از نمایندگان منتخب مردم محله های شهر تهران که بر اساس اساسنامه تشکیل انجمن های شورایاری محلات دارای شرایط احراز و بالاترین رای کسب شده در انتخابات محلی می باشند، به عنوان اعضای اصلی شورایاری محله فعالیت کرده و 3 نفر اولویت بعدی به عنوان اعضای علی البدل شورایاری محله شناخته می شوند که در صورت لزوم بر اساس این آیین نامه جایگزین اعضای اصلی می شوند. این تشکل به عنوان رکن تصمیم ساز و نظارت گر در حیطه ی وظایف شورایاری در سطح محله فعالیت می کنند. تصمیمات شورایاری ها در حوزه فعالیت مرتبط با وظایف مصوب در اساسنامه و به عنوان پایه و مبنای شکل گیری مدیریت محله می باشند. هیات امنای محله[1]: نمایندگانی متشکل از هفت(7) نفر عضو اصلی شورایاری(نمایندگان منتخب شهروندان محله) و شش(6) نفر از نمایندگان منتخب و معرفی شده توسط سایر دستگاه ها، نهادهای دولتی و عمومی و تشکل های مردمی _ بر اساس دستورالعمل "ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران"_ هستند که به عنوان رکن برنامه ریز، نظارتی، حمایتی و هدایت گر مدیریت محله بر اساس این آیین نامه فعالیت خواهند کرد. [1]رجوع شود به دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران ابلاغی به شماره 1451879-10 به تاریخ 27/12/1393