آنچه بايد درباره محله انبارنفت بدانيد

محله که در ناحیه شهرداری منطقه قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.