گزارش تحویل و تحول محله مخصوص منطقه 11

گزارش تحویل و تحول محله مخصوص منطقه 11

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  
 
 
گزارش تحویل و تحول محله مخصوص منطقه 11

برای دریافت فایل تحویل و تحول اینجا کلیک کنید.  

آنچه بايد درباره محله مخصوص بدانيد

محله مخصوص که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 11 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله محاسبه شده که در مجاورت آن قرار دارد.