آنچه بايد درباره محله قصر فیروزه بدانيد

محله قصر فیروزه که در ناحیه 6 شهرداری منطقه 14 قرار دارد با جمعیتی معادل نفر دارای سرای محله است. مساحت این محله مترمربع محاسبه شده که بزرگراه بسیج در مجاورت آن قرار دارد.