برگزاری کارگاه آشنایی شورایاران با وظایف و ساختار شورایاری منطقه 14

9 دی 1398 ساعت 9:32کد مطلب: 4171

آدرس مطلب: https://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/4171/1/برگزاری-کارگاه-آشنایی-شورایاران-وظایف-ساختار-شورایاری-منطقه-14

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  https://www.shorayaran.com