جلسه اجرایی هفته تهران ( مکتب تهران) با حضور مسجد جامعی رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها

29 شهريور 1399 ساعت 11:25کد مطلب: 5627

آدرس مطلب: https://www.shorayaran.com/fa/doc/gallery/5627/1/جلسه-اجرایی-هفته-تهران-مکتب-حضور-مسجد-جامعی-رییس-ستاد-هماهنگی-شورایاری

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  https://www.shorayaran.com