​با مشکل رو به رو خواهند شد اگر...

حسن حاجی قربانی-دبیر منطقه 14

19 بهمن 1395 ساعت 13:13


ورود شورایاران به مباحث سیاسی همبستگی آنها را با توجه به تفاوت تفکر سیاسی آن‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد و از آنجا که همبستگی و تقویت رابطه دوستانه میان شورایاران رمز پیروزی شورایاران هر منطقه است؛ خدشه وارد شدن به این ویژگی شورایاران آن‌ها را در راستای تحقق اهدافشان با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد.


کد مطلب: 1215

آدرس مطلب: https://www.shorayaran.com/fa/doc/note/1215/با-مشکل-رو-خواهند-اگر

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  https://www.shorayaran.com