در زمان طرح بیانیه توجه به محیط زیست درحال تقویت شدن بود

در زمان طرح بیانیه توجه به محیط زیست درحال تقویت شدن بود

غفارزاده، استاد دانشگاه علوم تحقیقات و عضو هیات مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران یکی از امضاکنندگان بیانیه «هوای تهران-72» است که در گفت‌وگو با ماهنامه شورایاران به مرور شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان جهت فعالیت‌های محیط ...
ابر مساله محیط زیست و آلاینده هاي صنعتی